Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Neste»     » Lysbildefremvisning

1697: Feltskjærer Christian Gram blir beskylt og dømt for å ha stjålet fra Søren Borse mens han lå syk - 1697Dom 10. mars 1697: Halvor Sørensen Borse - Christian Gram og Anders Madsen.

Tileigning av midlar etter avdød. Spørsmal om tjuveri. Assessor Halvor Sørensen Borse skulda feltskjer Christian Gram for ulovleg å ha tileigna seg ein stor del av midlane etter sonen hans. sekretær Søren Borse, medan han lag sjuk og etter at han døydde. Christian Gram nekta seg skuldig i tjuveri og hevda at Søren Borse hadde vilja at Christian Gram skulle ha tinga i gave, av di han hadde stelt for han medan han var sjuk. Halvor Sørensen Borse meinte også at Anders Madsen ulovleg hadde fått transporten til seg ein veksel fra Christian Gram som han hadde teke frå Søren Borse. I kommisjonsdom 12/7 1696 (Skien) var Christian Gram frikjend for tjuveri. men dømd til å levere midlane attende til Halvor Sørensen Borse og til å bøte til fattighuset i Skien. Han vart og palagd store sakskostnader. Han vart nekta å fri seg frå skuldingane med eid. Anders Madsen vart dømd til å betale det vekselen lydde pa til Halvor Sørensen Borse med regress hjå Christian Gram. Også Anders Madsen vart palagd sakskostnader.

OHR dømer Anders Madsen til å levere attende midlane og erstatte Halvor Sørensen Borse verdien av vekselen. Han vert ogsa dømd til a betale infamerande bøter. Sakskostnadene vert satt noko ned.

 

Avsiktsboka:

Udi den sag imellem assessor Baarse paa den ene. oc feltschæreren Christian Gram, sa oc Anders Matsen paa den anden side, affsiges den 10. martii 1697.

At feltschæreren Christian Gramm det omtwistende guld oe sølff, item en vexell paa femhundrede rdl. sampt andit smaat tøy som i actene formeldis oc den affdøde secreterer Søfren Baarse tilhoøige. hawer udi hans swaghed oc effter hans død af den dødis cammer oc faderens assess. Halvor Baassens huus uden faderens eller wenners widsehab eller minde udbragt oc at det siden er udi Christian Grams hæffd opdagit uden hans hæwende eller førte hiemmell, det er uimodsigeligt. oc altsaa ligner tywerie, dertil oc den derpaa lowens bydende straf hand dog iche tilbindis, efftersom siden befunden at hand derom schal hawe udsagt til nogle ænsomme personer, oc omsider for faderen wedgaait, at hand haffde det omtwistede oc af husit udbragte gods, dog hawer hand ingen anden hiemmell dertil end sine egne ord, at den affdøde secret. Baarse schulde hannem det hawe schienkit oe giwit imedens han hannem i hans sygdom opwartede, oc som hand det iche med nogen skæll eller widne kan bevvise, saa wil han forsware sig med sin æd, mens som hand intet aff nogit saadant tilkiendegaf udi husit da hand det deraf udbragte, da han kundit beraube sig paa at fæste æd paa slig foregiwende gavve, om faderen som den dødis arwing haffde det willet disputere, derimod hawer hand det for faderen lenge fordølgit med mange æder. oc endeligen iche mod hannem sig udladit at hawe de udtagne sager, førend sagen schulde for retten andragis. oc ransagis, at han dett til nogle enkelte oc ensomme personer dog ustadig oc med ulige omstendigheder enten for eller imidlertid frasagt, er ingen redelig forswars maade udi slig fordægtig handell, saa kan effter nu saa fattede sag iche wære skielligt, at hand motte swerge sig till anden mands midler, oc tillige swerge sig fra sagen, som sig udi alle omstendigheder saaledis er tildragen, at han den dødis midler hawer beswigeligen tagit oc udbragt til den ende at hand det wilde beholde imod wedkommendis widenschab oc willie, om det kunde gelinget, thi affsigis for rett. at Christian Gram for saadan utroschab oc schamløs adferd bør bøde sine træ mark; han bør oc betale til assess. Halvor Baarse den borttagne oc til Anders Matsen afhendede vexells inhold fem hundrede rixdaler. samt igiengiwe huis hand end motte befindis at hawe hos sig af det omtwistede gods; det som deraf er udi retten nedsatt følger assess. Baassen angerløst; for paawoldede processens omkostning betaler hand til assess. Halvor Baasse to hundrede rdl.; alt som sagt at udredis sex uger effter dommens forkøndelse under adferd effter lougen.

Angaaende den twistighed imellem assess. Baarse oc Anders Matsen da kan icke eragtis at Anders Matsen hawer giort uret udi den omtwistede vexel som hand sielff haffde udsted, oc udi alle fald schulde tilsware. at infrelse, da den hannem udi hende kom med underschrewen transport, oc falt det hannem iche till at drage twill paa transportens rigtighed eller den anwisende Christ. Grams adkompst eller person som da ubeschylt oc uberogtit, at Anders Matsen paa assess. Baarsees beskickelser, som melder om en tyffstaalen Wexel, oc andre tyffstaalne koster, uden at nafngiwe huem hand for tyff mænte. hawer med forwarsomhed, dog sanferdighed swarit, kan iche ansæis ham til last oc nackdæll; oc som denne Christian Grams forswigelig wæsen hawer giwit aarsag oc tilfelde til den twist oc misforstaaelighed imellem disse parter, saa bør alt sligt wære ophewit paa begge sider, oc alle de ord oc skrifft wexling, som udi denne rettergang dem imellem forløben er, wære annullerit oc af ingen wærd.

OH R Avsiktsb. 1697 nr 40; OHR Ekstrakth. 1697 bl 77-81; OHR Voteringsb. 1697-98 bl 27-29. - Saka vert anka til Høyesterett. som avseier dom 8/6 1698: Christian Gram vert dømd som tjuv etter NL 6-17-37 og 6-17-40 og til å erstatte Halvor Sørensen vekselen sitt pålydande: vekselen vert kjend ugyldig, men Anders Madsen kan krevje regress hja Christian Gram. Anders Matsen blir dømd til å betale sakskostnadene (HR Voteringsb. 1698 A bl 408-447; HR Domb. 1698 bl 279-290).


Eier av original/KildeOverhoffrettens avsiktsbok 1697
StedSkien, Telemark
Breddegrad59.1881606
Lengdegrad9.6127694
Linket tilSøren Halvorsen; bartskjær Christian Hansen Gram; Halvor Sørensen Borse

» Vis alle     «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.